COMPLIANCE

Formål og prinsipper
Dette dokumentet beskriver Toten Transport konsernets retningslinjer for beskrivelse av korrupsjon. Målet med retningslinjene er å øke bevisstheten om korrupsjon, og sette medarbeiderne på tvers av konsernet i stand til å identifisere korrupsjon. Dokumentet skal i tillegg være retningsgivende for hvordan korrupsjon kan bekjempes.

I tillegg til interne retningslinjer og regler, setter straffelovens korrupsjonsbestemmelser (§ 276a-c) de ytre rammene for lovlige aktiviteter.

Konsernets ledere plikter å sørge for at medarbeiderne kjenner til retningslinjene, og den enkelte medarbeider er selv ansvarlig for å sette seg inn i og følge disse.

Bakgrunn
Toten Transport har en virksomhet som er avhengig av tillit fra kunder, aksjonærer og samfunnet for øvrig. Tillitt er avhengig av profesjonalitet og dyktighet, der alle ansatte holder et høyt etisk nivå. Det forventes derfor at alle opptrer med aktsomhet, redelighet og objektivitet, og avstår fra handlinger som kan svekke tillitten til konsernet. Ledere må i særlig grad være aktsomme og fremstå som gode eksempler for andre.

Hva er korrupsjon
Korrupsjon er å misbruke betrodd stilling for å oppnå personlige eller forretningsmessige fordeler for seg selv eller andre. Korrupsjon er forbudt ved lov. En fordel er utilbørlig dersom forholdet er klart klanderverdig. Hva som er utilbørlig avgjøres på bakgrunn av:

  • Ytelsens formål
  • Stilling/posisjon giveren har
  • Stilling/posisjon mottakeren har
  • Ytelsens verdi
  • Ytelsens art
  • Hvorvidt arbeidsgiver/oppdragsgiver er informert
  • Hvorvidt interne retningslinjer brytes

Generelle retningslinjer
Ingen må motta fordeler fra konsernets forbindelser, samt gaver, rabatter, reiser eller bonus ved private innkjøp, låneopptak eller lignende. Unntatt fra denne regelen er fordeler konsernet har oppnådd for alle ansatte i hele eller deler av virksomheten.

Gaver
Ved spesielle anledninger er det likevel tillatt å motta oppmerksomhetsgaver av begrenset verdi. Gave med verdi over kr 700,- skal rapporteres til overordnet som basert på sak og situasjon avgjør om den kan beholdes. Interne gaver omfattes av egen regel i personalhåndbok.

Arrangementer
Arrangementer i regi Toten Transport skal preges av nøkternhet, og ha et relevant faglig innhold.

PRISFORESPØRSEL