Forsikring

Litt om forsikring

Moderne transport er ikke uten risiko:
Selv om alle våre transportmidler er av høy standard, kan det dessverre likevel skje uhell på veien. Det kan være seg havari, utforkjøring eller skader som oppstår ved omlastning.

Hvem betaler:
Hvem skal så bære tapet når uhellet er ute, er det kjøper eller selger? Kan det forlanges erstatning fra transportøren?

Disse spørsmålene dukker ofte opp etter at uhellet har skjedd. Det er derfor viktig for kjøper og selger å ha klart for seg hvem som bærer risikoen for varene under transport.

Det er ikke slik at den som betaler for transporten, automatisk bærer risikoen for varene.

Transportøren har begrenset ansvar:
Når en vare sendes med en selvstendig transportør, er det vanlig oppfatning at transportøren har ansvar for eventuelle skader på varen … Dette er bare delvis riktig.

Transportansvarets omfang er regulert av nasjonale lover og internasjonale konvensjoner. Selv om transportøren skulle komme i ansvar, begrenses erstatningen til et fast beløp pr. kg bruttovekt skadet eller tapt vare.

Transportørens erstatningsansvar ved skade/manko er i henhold til «Lov om vegfraktavtaler av 20. des. nr. 68.1974», begrenset til maksimum 17 SDR pr. kg brutto godsvekt ved innenriks befordring, og 8.33 SDR ved internasjonal befordring.

Det er altså å anbefale å forsikre sine varer under transport. Ved lagring MÅ vareeier tegne forsikring for sine varer.

Ønsker du mer informasjon om forsikring, lover og regler rundt dette... ta kontakt med vårt salg.